About

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacy policy

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, geschieden al onze verkopen, werken, leveringen en diensten onder de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben. Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.


2. De door ons opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits aanvaarding binnen de 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Wij behouden ons het recht voor de prijzen alsnog aan te passen indien een door onze leveranciers doorgevoerde prijswijziging of een andere objectieve omstandigheid daartoe aanleiding kan geven. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.


3. Alle veranderingen van de bestelling, van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of verlenging van leveringsdata en uitvoeringstermijnen.


4. Elke overeenkomst en elke bestelling, aanbod en/of aanvaarding door de klant bindt hem onherroepelijk. Bij annulatie om welke reden ook, hebben wij het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 20% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door ons te bewijzen. In geval van annulatie tijdens de uitvoering der werken, verbindt de klant er zich eveneens toe de reeds geleverde prestaties te vergoeden.


5. Alle facturen zijn betaalbaar te 8970 Poperinge, Goudenhoofdstraat 19C/D, netto zonder korting, uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen of bij gebreke daaraan binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij elke laattijdige uitvoering en/of betaling, door welke oorzaak ook, zal de schuldige partij van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op de aannemingsprijs of desgevallend het schuldig gebleven saldo een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met 1 procent per jaar, tot op datum van integrale uitvoering of betaling. Daarenboven wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering of niet-betaling van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekestelling, bij wijze van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.000,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit bedrag wordt verhoogd met alle invorderingskosten. De voorbehoudsloze betaling van (een gedeelte van) een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. Het is ons uitdrukkelijk toegestaan om één of meerdere malen voorschotten te factureren of te factureren in schijven.

Elke niet-betaling van een factuur, voorschot of schijf maakt de integraliteit van de schulden van om het even welk contract, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding.


6. Wij behouden ons het recht voor alle uitvoeringen op te schorten of de contracten als ontbonden te aanzien, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, wanneer de klant niet betaalt op de aangegeven vervaldag. Onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Wanneer objectieve elementen (zoals opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallen tegenover schuldeisers, enz.) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk te maken van het bekomen van afdoende waarborgen, zelfs in de loop van de uitvoering der werken. In geval de klant weigert hierop in te gaan, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de werken te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


7. Alle klachten betreffende de uitgevoerde werken en leveringen, uitgezonderd verborgen gebreken, zijn alleen geldig indien zij schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na uitvoering der werken of levering van de goederen, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van verval. Voor verborgen gebreken vangt dezelfde termijn van 8 kalenderdagen aan vanaf de dag waarop het gebrek ter kennis kwam van de klant of wanneer hij er kennis van had dienen te nemen. Terzake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. 6 maanden beloopt vanaf de datum van de werken en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden. Wij staan in voor de verborgen gebreken enkel in wanneer wij daarvan kennis hadden op het ogenblik van de uitvoering der werken. Die kennis wordt niet vermoed, zij moet door de klant worden bewezen. Nooit (noch in geval van zichtbare gebreken, noch in geval van verborgen gebreken) zal onze aansprakelijkheid verder reiken dan aanpassing van de door ons uitgevoerde werken of de door ons geleverde goederen. De klant zal geen bijkomende schadevergoeding kunnen vorderen.


8. Elke klant die onze producten verwerft of diensten gebruikt voor niet-beroepsmatige doeleinden, is gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht bij gebrekkige uitvoering van onzentwege.


9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Ieper.

Disclaimer

Privacybeleid


DARAZ ELEKTRO BVBA

Disclaimer


Deze website is eigendom van DARAZ ELEKTRO bvba


Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Goudenhoofdstraat 19 C&D 8970 Poperinge

Telefoon: 0494/25 08 59 | E-mail: info@daraz.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0897053921 RPR: BE0897053921/052600


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DARAZ ELEKTRO BVBA


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. DARAZ ELEKTRO BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DARAZ ELEKTRO BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.DARAZ ELEKTRO BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DARAZ ELEKTRO BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. DARAZ ELEKTRO BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. DARAZ ELEKTRO BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.


Privacybeleid

DARAZ ELEKTRO BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht DARAZ ELEKTRO BVBA


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DARAZ ELEKTRO BVBA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Verwerkingsdoeleinden

DARAZ ELEKTRO BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

(a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of -een brief te richten aan DARAZ ELEKTRO.


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van DARAZ ELEKTRO BVBA of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.DARAZ ELEKTRO bvba

Copyright 2020  DARAZ ELEKTRO BVBA  Alle rechten voorbehouden